MÖRRUM • 2020-05-13

Integritetspolicy

Myliths integritetspolicy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Mylith värnar om den personliga integriteten

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror Mylith sina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi arbetar med att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka  förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Mylith behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster för att fullgöra ett avtal med dig som kund & kundanställd. Dina personuppgifter behandlas för att kunna handlägga och registrera köp av företagets tjänster.

Information om för vilka ändamål Mylith behandlar personuppgifter kan lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som Mylith ger till kund, till exempel i villkoren för köp av tjänster.

Marknadsföring

Information som lämnats till Mylith används även för att vi genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden samt ge bättre service till våra kunder. Exempel på detta är:

  • Erbjudanden som anpassats efter kundens intresseområden och behov.
  • Ge information i form av utskick.

Kunden har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Mylith har, inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till Mylith på mailadress info@mylith.se.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Samtycke

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller Mylith samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett avtal, eller registrering för att få informationsbrev. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.
Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Mylith kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna

Mylith hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer på www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen—fulltext/
Kunder som har frågor om Myliths hantering av personuppgifter kan kontakta oss på
info@mylith.se eller postadress Mylith, Diskusvägen 11, SE-375 33 Mörrum.

Säkerhet

De uppgifter som anförtros Mylith behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till kunden. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få en sammanställning av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.